Starosta obce

Ľudovít Szendrei

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvateľia obce v priamych voľbách.

Starosta je štaturnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb

a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce.

Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.