Obecné zastupiteľstvo

Poslannci :

Viktor Deme

Jaroslav Milo

Ján Kočiš

Janette Samková

Zlatica Samková

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Šivetice zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Šivetice

na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Šivetice má 5 poslancov.

Zástupca starostu:

Viktor Deme

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu: ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupcom starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu. Zastupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.